ภาพกิจกรรม

โรงเรียนดนตรีกาญจนา มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความสามารถที่เป็นเลิศด้านการเล่นกีตาร์คลาสสิกได้อย่างมืออาชีพ
รวมถึง การเสริมสร้างศักยภาพความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียน

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมคอนเสริ์ตฟื้นฟูป่าภูหลง

Performed in Bangkok

  http://korat

src=”http://koratclassic.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/S_7304337982777.jpg” alt=”” width=”1706″ height=”960″ />


Concerts & Camps

our Sponsors

Korat COMPETITION 2015 GUITAR CLASSICครั้งที่ 8

Apr2015_post1

×