กิจกรรม

โรงเรียนดนตรีกาญจนา มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความสามารถที่เป็นเลิศด้านการเล่นกีตาร์คลาสสิกได้อย่างมืออาชีพ
รวมถึง การเสริมสร้างศักยภาพความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียน


Performed in Bangkok

  http://korat


Concerts & Camps

our Sponsors

Korat COMPETITION 2015 GUITAR CLASSICครั้งที่ 8

Apr2015_post1

×